Hình thức chính thể a 13 traductions en 13 langues
Aller à Traductions

traductions de Hình thức chính thể

VI IT Italien 1 traduction
VI PT Portugais 1 traduction
VI SV Suédois 1 traduction
VI DE Allemand 1 traduction
VI DA Danois 1 traduction
VI HU Hongrois 1 traduction
VI SL Slovène 1 traduction
VI JA Japonais 1 traduction