queue leu leu a 3 traductions en 3 langues
Aller à Traductions

traductions de queue leu leu

FR EN Anglais 1 traduction
FR ES Espagnol 1 traduction
  • fila india (prefix) [line or queue one person wide] (n adj adv)
FR RU Russe 1 traduction